เปิดรับบทความ วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 พ.ศ. 2565

วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำแนะนำการตีพิมพ์

คำแนะนำการส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ส่งบทความออนไลน์

ระบบส่งบทความออนไลน์ เพื่อเสนอขอตีพิมพ์ วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง


เปิดรับบทความ วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 พ.ศ.2565

เปิดรับบทความ วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (Doctor of Philosophy in Social Sciences Journ.... # 236

Contact Details

วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. โทร. 02-3108566, 02-310-8000 ต่อ 3768
Website : phdjournal.ru.ac.th, E-Mail : phdjournal.ru@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 16
Yesterday: 17
All: 15881
© 2022  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved