คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

บรรณาธิการบริหาร

                ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค  วีระสย

บรรณาธิการการผู้พิมพ์โฆษณา

                อาจารย์เจษฎา  อธิพงศ์วณิช

ประจำกองบรรณาธิการ

                ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา   ปิยะมโนธรรม

                รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  พิริยะกุล               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  อิงอาจ

                รองศาสตราจารย์ ดร.ปริณภา  จิตราภัณฑ์         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี  วายทองคำ

                นางสาวพนิตา  เนียมละมุล                            นางสาววิรุบล  จันตา

                นางสาวศิตารินทร์  ภัคธนินท์ศักดิ์                    นางวรุณยุพา  สิทธิเดช

                นางสาวปภัทฉัตร  กลีบจินดากุล                      นางสาวอุมาพร  คำหนาหนัก

                นางสาววรวลัญช์  ผลภาคะ                             นางสาวสุวรพร  ดำรุง                  

                นางสาวษิฬีมาศ สนธิ์หอม                              นางสาวปาจรีย์  แนบชิด                             

                นางสาวบวรรัตน์ พุ่มจันทร์                              นายฐิติกาญจน์  สุนทรเกตุ    

ผู้จัดการ                               

                นายวิทวัส  ไกรสวัสดิ์

ฝ่ายศิลป์

                นายอภิเชษฐ์  ตะกุดแก้ว   

ประจำกองจัดการ

                นางนันทวัน  จิตต์แก้ว                                      นางสาวนิภาพรรณ  ไตรธรรม                        

เหรัญญิก

                นางสาวศิริรัตน์  อันจิตร


© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved